Informacije o sofinanciranju

 

 

 

 

 

Naša kmetija je vključena v naslednji ukrep v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejemamo sredstva za izvajanja le teh:

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naša kmetija je prejemnik sredstev podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (Podukrep št. MO4.1), ki so bila razpisana sredstva z Javnim razpisom.

POVZETEK

Kmetija je aprila leta 2016 kandidirala na Javnem razpisu, Podukrep št. MO4.1, in sicer za nakup sejalnice za presledno setev, pnevmatske, neposredno vsejavanje, 6-vrstno.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kupili bomo sejalnico za direktno vsaditev.

CILJI:

– Izboljšanje strukture kmetijske opreme na kmetijskem gospodarstvu, ki ima izrazito okoljski učinek in  prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

– Z novo mehanizacijo bo omogočena boljša izraba delovnega časa in večja storilnost, večja ekonomičnost in manj zastojev pri delu, kar omogoča, da se  isto delo opravi v manj časa, kar znova ugodno prispeva k okoljskim učinkom;

– Z novo mehanizacijo se bo zmanjšala napornost dela, kar posledično pomeni, da zaradi zmanjšanja fizične utrujenosti delavec lahko ohranja večjo pozornost za varno delo.

– Znižanje stroškov izhaja iz večjih učinkov dela, ker se z novo mehanizacijo spreminja tehnologija dela in krajša čas delovnega procesa. Znižanje stroškov izhaja tudi iz manjše porabe pogonskega goriva in manjših stroškov popravil mehanizacije in opreme. Sredstva, ki nastanejo kot posledica znižanja stroškov se lahko akumulirajo za nove investicije;

– Naložba pa bo vplivala tudi na povečano možnost za redno in urgentno delovanje (npr.: v času, ko je potrebno zaradi posebnih pogojev ali razlogov hitro reagirati na kmetijskem posestvu).

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Oblikovati kmetijo v celovit gospodarski subjekt, kjer poteka pridelava kakovostnih zdravih kmetijskih pridelkov in se izvajajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (Podukrep št. MO4.1), ki so bila razpisana sredstva z Javnim razpisom.

POVZETEK:

Kmetija je avgusta 2016 kandidirala na Javnem razpisu, Podukrep št. MO4.1, in sicer za Rekonstrukcijo dvorišča pred gospodarskimi objekti na kmetiji »Pri Rebkovih«, enostavna naložba

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Naložbo, ki je predmet nastopa na JR,  predstavlja rekonstrukcija gospodarskega dvorišča pred kmetijskimi poslopji v izmeri 1.100 m2.

CILJI:

– Enostavnejše in bolj ekonomično vzdrževanje.

– Zmanjševanje škod, ki jih je povzročilo zastajanje vode; pozitiven vpliv na okolje in lažje ter hitrejše reagiranje ob morebitnem onesnaženju.

– Enostavnejša manipulacija s kmetijsko mehanizacijo.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Kmetijo urediti tako, da bo sovpadala z okoljem, da bo z urejenostjo privabila druge ljudi. Z ureditvijo dvorišča bo možen boljši prevoz s kmetijsko mehanizacijo in boljši dostop do samih gospodarskih objektov.